SPAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI KROPLA NADZIEI im. OJCA LEONA KNABITA
sporządzone za okres 01.01.2018 – 31.12.2018
1/DANE FUNDACJI
Nazwa: Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita
Siedziba: 30-398 Kraków, ul. Skołczanka 28
KRS: 0000414644, REGON: 122535086, NIP: 6762454352
Data wpisu w KRS w Rejestrze fundacji:15-03-2012
Data wpisu w KRS w Rejestrze przedsiębiorców: 27-07-2017
Status OPP: TAK
2/ZARZĄD FUNDACJI
1/ Prezes Fundacji : Agnieszka Mazurkiewicz
2/ Członek Zarządu Fundacji : Daria Florek -Górska
3/ Członek Zarządu Fundacji: Monika Janiszewska
3/ CELE STATUSOWE FUNDACJI
Celem działania fundacji jest wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich
rodzinom, w szczególności:
– organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w trudnej sytuacji
materialnej;
– wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturalnej;
– ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;
– przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym;
– promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych;
– wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego;
– promowanie rozwoju wolontariatu.
4/ ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH,
A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH.
Fundacja realizuje swoje cele wymienione w § 4 statutu poprzez podejmowanie następujących działań:
a) działalność informacyjna, opiniodawcza lub doradcza,
b) organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, promocyjnych, debat publicznych,
c) organizowanie lub prowadzenie szkoleń, treningów, wykładów, warsztatów, sympozjów, seminariów i
konferencji,
d) działalność wydawnicza lub biblioteczna, w szczególności w formie elektronicznej, obejmująca zarówno
publikacje zwarte jak i periodyczne,
e) tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej wortali, portali lub serwisów internetowych, stron www,
for i list dyskusyjnych,
f) organizowanie lub wspieranie organizacji koncertów, festiwali, przeglądów, przedstawień oraz innych
wydarzeń publicznych,
g) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub
fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego,
finansowego, rzeczowego lub inny,
h) udział w działaniach organizowanych przez podmioty wymienione w punkcie g,
i) członkostwo i udział w zrzeszeniach lub organizacjach, polskich lub zagranicznych,
j) organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej, opieki, terapii logopedystycznej,
k) organizowanie lub finansowanie usług rehabilitacyjnych, medycznych w tym również sprzętu i leków,
l) organizowanie lub finansowanie potrzeb edukacyjnych, w tym książek i przyborów szkolnych,
ł) podejmowanie i organizowanie inicjatyw lokalnych w rozumieniu przepisów prawa,
m) składanie petycji i wniosków,
n) organizowanie wyjazdów wypoczynkowych, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek,
o) organizowanie nieprofesjonalnych zbiórek surowców wtórnych, w tym nakrętek i makulatury.
Zakres nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy realizacji działalności
określone w pkt a-b oraz g-n. Zakres odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje
formy realizacji określone w pkt c,d,e,f,o.
W 2018 r. sfinansowano leki, badania, zabiegi i sprzęt rehabilitacyjny podopiecznych. Zorganizowano także
pomoc materialną rodzinom dzieci niepełnosprawnych w postaci sfinansowania niezbędnej odzieży.
Promowano również rozwój wolontariatu i świadomość problematyki osób niepełnosprawnych poprzez
organizowanie nieprofesjonalnych zbiórek nakrętek.
5/ INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W roku 2018 Fundacja kontynuowała współpracę z wykonawcą FJORD SOLUTIONS Sp. z o. o. z siedzibą
w Krakowie, której przedmiotem jest otrzymanie przez Fundację części dochodu ze sprzedaży przez wykonawcę
kawy w ramach projektu „Kaweleon” na działalność statutową Fundacji w zamian za udzielenie na czas
określony odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z logo Fundacji na terytorium Polski w zakresie
nanoszenia lub zamieszczania loga na sprzedawane opakowania, pudełka i ulotki rozpowszechniane wraz ze
sprzedawaną kawą oraz wprowadzanie loga do umieszczania na serwerach sieć komputerowej, stronie
internetowej, Fanpage’u, Instagramie, kanale YouTube , na boardach i roll-upach reklamowych wykonawcy,
wystawianych na widok publiczny oraz zamieszczanie w materiałach informacyjnych i reklamowych związanych
z projektem.
6/ UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI
Brak uchwał Zarządu Fundacji w roku 2018.
7/ INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Przychody ogółem – 50.168,89 zł, w tym :
a. Przychody z działalności statutowej – 45.091,59 zł, w tym :
• Darowizny od osób fizycznych – 1.445,00 zł
• Darowizny od organizacji pozarządowych – 5.547,60 zł
• Darowizny od pozostałych darczyńców – 626,59 zł
• wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 34.084,40 zł
• Sprzedaż zebranych surowców wtórnych – 3.388,00 zł
b. Zysk z działalności gospodarczej – 5.077,30 zł
Przychód z działalności gospodarczej stanowi 10% całości przychodów Fundacji.
Zysk z działalności gospodarczej 5.077,30 zł został przeznaczony w całości na cele statutowe.
Strata roczna Fundacji 644,18 zł zostanie pokryta z zysku lat poprzednich.
Całość przychodów została otrzymana w formie przelewów.
8/ INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Koszty ogółem – 50.813,07 zł, w tym :
a) Realizacja nieodpłatnych celów statutowych – 44.836,97 zł, w tym:
• Finansowane ze środków 1% – 34.084,40 zł
• Finansowane z pozostałych środków – 10.752,57 zł
b) Administrację ( czynsze, księgowość, opłaty telefoniczne ,pocztowe itp., ) – 5.976,10 zł, w tym:
• Zużycie materiałów i energii – 259,25 zł
• Usługi obce – 5.716,85 zł
c) Działalność gospodarczą, – 0,00 zł
d) Pozostałe koszty, – 0,00 zł
Całość kosztów została pokryta w formie przelewów.
9/ DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
Fundacja w roku 2018 nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
10/ WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE
CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI ORAZ OSOBOM KIERUJĄCYM WYŁĄCZNIE
DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.
Członkowie Zarządu nie otrzymali żadnego wynagrodzenia działając społecznie na rzecz Fundacji.
11/ WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECEŃ
W roku 2018 nie zawierano umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi
działalności gospodarczej.
12/ DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH
Fundacja nie udzieliła pożyczek w 2018 r.
13/DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKWOCH ZE WSKAZANIEM BANKU ORAZ
KWOTACH ZGROMADZONYCH W GOTÓWCE
Alior Bank S.A. Nr rachunku: 30 2490 0005 0000 4500 8163 1740 kwota 14.150,90 zł
Pekao S.A. Nr rachunku: 72 1240 4650 1111 0010 6984 3685 kwota 18.420,94 zł
Gotówka w kasie: 25,41 zł
14/ WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI
W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK
Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji w roku 2018.
15/ NABYTE NIERUCHOMOŚCI , ICH PRZEZNACZENIE ORAZ KWOTY WYDATKOWANE NA TO NABYCIE
W 2018 r. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
16/ NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
W 2018 r. Fundacja nie nabyła środków trwałych.
17/ WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH
FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH
Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2018 wynosi 34.112,80 zł.
Wartość zobowiązań Fundacji na dzień 31.12.2018 wynosi 2277,87 zł.
18/ DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZADOWE (USŁUGI,
PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ) ORAZ WYNIK FINANSOWY TEJ DZIAŁALNOŚCI
Nie prowadzono w 2018 r. działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.
19/ INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH,
A TAKŻE INFORAMCJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
Na podstawie art. 17. Ust.1 pkt. 6c dochód Fundacji był wolny od podatku dochodowego od osób
prawnych (przeznaczony na cele statutowe) w 2018 r.
20/ INFORMACJA, CZY FUNDACJA USTANOWIONA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1984 R. O
FUNDACJACH JEST INSTYTUCJĄ OBOWIĄZANĄ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O
PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
W roku 2018 Fundacja nie spełniła przesłanek kwalifikujących fundacje jako instytucję obowiązaną.
21/ INFORMACJA O PRZYJĘCIU LUB DOKONANIU PRZEZ FUNDACJĘ USTANOWIONĄ NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 6 KWIETNIA 1984 R. O FUNDACJACH PŁATNOŚCI W GOTÓWCE O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB
PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ 10000 EURO
W roku 2018 Fundacja nie otrzymywała ani nie dokonywała płatności w gotówce.
22/ WYNIK KONTROLI FUNDACJI
W roku 2018 nie była prowadzona w Fundacji kontrola.
23/ NINIEJSZE SPRAWOZDANIE ZOSTAJE PODPISANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI:
Imię i Nazwisko : Agnieszka Mazurkiewicz
Imię i Nazwisko : Daria Florek -Górska
Imię i Nazwisko : Monika Janiszewska